11- ആൾക്കാരുമായി യോജിച്ചു പോകുവാൻ  ശീലിക്കുക

11- ആൾക്കാരുമായി യോജിച്ചു പോകുവാൻ ശീലിക്കുക

0 0 2 mesi fa
Malayalam Business podcast. How to success in business as well as personal life. Secret from Rabbi Daniel Lapins book, Business Secrets from the Bible. How cooperate with other people.

Autore

Seguici su Facebook